ŽEHNÁNÍ RODIN

Rodina je „svatyně života“, domácí církev v malém. Je to živá buňka těla církve. Bůh je zcela zvláštním způsobem přítomen tam, kde manželé naplňují svěřený dar lásky a podílejí se na vzniku nového života, na jeho růstu a výchově. Proto i žehnání rodin má duchovní význam a účinek.
Žehnání lze udílet v kostele, i více rodinám současně, ale též v domově rodiny. Koná je kněz nebo jáhen, ale také laik, nejlépe jeden z rodičů, způsobem, jaký mu přísluší.

ÚVOD
Po vhodném zpěvu (např. Kanc. č. 681) a znamení kříže celebrant pozdraví přítomné:
Milost a pokoj od Boha, našeho Otce,
i od Pána Ježíše Krista ať je s vámi se všemi.
Odp.: I s tebou.


Laik říká:
Milost a pokoj od Boha, našeho Otce,
i od Pána Ježíše Krista ať je s námi se všemi.
Odp.: Amen.

Celebrant uvede obřad těmito nebo podobnými slovy:
(Oslovení), Bůh je pramenem síly, lásky a pomoci pro všechny lidi. Chceme ho nyní chválit a také prosit o jeho dary pro tuto (naši) rodinu, abychom nesli dobré ovoce a vydávali opravdové svědectví Kristovu evangeliu.

ČTENÍ BOŽÍHO SLOVA

Jan 15,12-17 „Milujte se navzájem“

Slova svatého evangelia podle Jana.
Ježíš řekl svým učedníkům:
„To je mé přikázání: Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. Nikdo nemá větší lásku, než ten, kdo za své přátele položí svůj život.
Vy jste moji přátelé, když děláte, co já vám ukládám. Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co dělá jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, protože vám jsem oznámil všechno, co jsem slyšel od svého Otce.
Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a určil jsem vás k tomu, abyste šli a přinášeli užitek a váš užitek aby byl trvalý. Potom vám Otec dá všechno, oč ho budete prosit ve jménu mém.
To vám přikazuji: Milujte se navzájem!“

Nebo: 1 Kor 12,12-14; 1 Kor 12,31b-13,7; Ef 4,1-6; Řím 12,4-16

Žl 128 (127),  1-2.3.4-5   Odp.: 1a
Odp.: Blaze každému, kdo se bojí Hospodina.

Blaze každému, kdo se bojí Hospodina,
kdo kráčí po jeho cestách.
Budeš jísti z výtěžků svých rukou,
bude ti blaze a dobře.
Odp.

Tvá manželka bude jako plodná réva
uvnitř tvého domu.
Tvoji synové jako výhonky oliv
kolem tvého stolu.
Odp.

Hle, tak bývá požehnán muž,
který se bojí Hospodina.
Ať ti Hospodin požehná ze Sionu,
abys viděl štěstí Jeruzaléma po všechny dny svého života.
Odp.

Místo žalmu lze zpívat jiný vhodný zpěv. Po něm celebrant krátce vysvětlí smysl biblického textu. Následují přímluvy.
Kristus, věčné Slovo věčného Otce, přebýval mezi lidmi a svou přítomností posvětil rodinu, ve které žil.
Prosme ho za naše rodiny a volejme:
Odp. Pane, naplň nás svým pokojem!

Lze uvést modlitbu Páně: Otče náš...

ŽEHNACÍ MODLITBA
Bože, tys poslal na svět svého Syna,
aby se stal člověkem
a poznal radosti a obtíže života lidské rodiny.
Shlédni na rodinu, která prosí o tvé požehnání.
Ochraňuj ji a posiluj svou pomocí.
Dávej jí vše, co potřebuje a naplň ji duchem svornosti.
Ať žije ve spojení s Kristem
a vydává mu ve světě svědectví.
Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.
Odp.: Amen.

ZÁVĚR
Požehnej vás všemohoucí Bůh,
Otec i Syn + i Duch svatý.
Odp. Amen.


Laik říká:
Náš Pán Ježíš Kristus ať chrání naši rodinu od všeho zlého a naučí nás žít ve shodě s Boží vůlí, abychom byli jedno srdce a jedna duše. Ať s námi zůstává na věky věků.
Odp.: Amen.

Obřad je zakončen vhodným zpěvem, např. Kanc. č. 804, 5. sloka.
 
 

ŽEHNÁNÍ MATCE ČEKAJÍCÍ DÍTĚ

Církev zdůrazňuje hodnotu nenarozeného života a posvátné poslání matky, která se podílí na vzniku nového člověka. Žehnání koná kněz, jáhen nebo laik, v kostele, v domově rodiny nebo v porodnici. Lze je udělit i více matkám současně.

V.: Naše pomoc je ve jménu Pána,
Odp.: neboť on stvořil nebe i zemi.

ČTENÍ BOŽÍHO SLOVA

Lk 1,41-42 „Dítě se radostně pohnulo v jejím lůně“

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Jakmile Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, dítě se radostně pohnulo v jejím lůně. Alžběta byla naplněna Duchem svatým a zvolala mocným hlasem: „Požehnaná tys mezi ženami a požehnaný plod života tvého!“

ŽEHNACÍ MODLITBA
Na přímluvu Panny Marie, z níž se nám narodil
Ježíš, náš Pán, Boží Syn a Spasitel světa,
ať tě dobrý Bůh, pramen lásky a života,
neustále posiluje a chrání,
ať vlévá radost a naději do tvého srdce
a tebe i tvé dítě zahrnuje dary své milosti
ve jménu Otce i Syna + i Ducha svatého.
Odp.: Amen.

V.: Dobrořečme Pánu.
Odp.: Bohu díky.
 
 

ŽEHNÁNÍ DĚTEM

Křesťanští rodiče si uvědomují, jak potřebná je Boží pomoc a požehnání pro jejich děti. Následujících liturgických prvků lze použít při různých vhodných příležitostech. Jeden typ přímluv je pro děti v předškolním věku, druhý pro školní mládež. Toto žehnání ve formě bohoslužby slova má svůj význam i pro zahájení nového školního roku a při jeho skončení. Žehnání koná kněz, jáhen nebo laik.

ÚVOD
Po vhodném zpěvu (např. Kanc. č. 908) a znamení kříže celebrant pozdraví přítomné:
Milost našeho Pána Ježíše Krista, který žehnal dětem,
ať je s vámi se všemi.
Odp.: I s tebou.


Laik říká:
Chvalme našeho Pána a děkujme mu,
neboť on má rád všechny děti a žehná jim.
Odp.: Amen.

Celebrant uvede obřad těmito nebo podobnými slovy:
(Oslovení), Pán Ježíš miluje děti. Když učil zástupy, zval děti k sobě a žehnal jim. Upřímnost dětí dával za příklad všem, kdo chtějí přijít do nebe. Také dnes žehná církev malým i větším dětem, a dospělým božím dětem vyprošuje, aby uměli své děti správně vést a spolu s Bohem rozvíjet jejich schopnosti.

ČTENÍ BOŽÍHO SLOVA

1 Jan 3,1-2 „Už teď jsme Boží děti“

Čtení z prvního listu svatého apoštola Jana.
Hleďte, jak velikou lásku nám Otec projevil, že se nejen smíme nazývat Božími dětmi, ale že jimi také jsme. Proto nás svět nezná, že nepoznal jeho. Milovaní, už teď jsme Boží děti. Ale čím budeme, není ještě zřejmé. Víme však, že až on se ukáže, budeme mu podobní a proto ho budeme vidět tak, jak je.

Nebo: Mk 10,13-16; Mt 18,1-6; Mt 19,13-15; Mt 21,14-16; Lk 2,46-52

Následuje vhodný zpěv, do kterého se zapojí i děti. Po krátké promluvě následují přímluvy.
Slyšeli jsme, že nás Pán Ježíš miluje a pomáhá nám. Věříme mu a voláme k němu:
Odp.: Pane, pomoz nám!

Ty nás slyšíš, Pane Ježíši, a my ti děkujeme za tvé dobré dary. Ty žiješ a kraluješ na věky věků.
Odp.: Amen.

Nebo:
Pán slyší každý hlas a rozumí každé řeči. Společně ho prosme:
Odp.: Prosíme tě, vyslyš nás!

Lze uvést modlitbu Páně: Otče náš...

ŽEHNACÍ MODLITBA
Nebeský Otče, tvůj Syn miloval děti,
vkládal na ně ruce a žehnal jim.
Také tyto děti přicházejí k tobě, abys jim požehnal.
Ať je neustále provází tvá pomoc a láskyplná ochrana
ve jménu Otce i Syna + i Ducha svatého.
Odp.: Amen.

Obřad se zakončí vhodným zpěvem.
 
 

RODIČOVSKÉ POŽEHNÁNÍ

ÚVOD
Po znamení kříže následuje pozdrav:
Chvalme našeho nebeského Otce, neboť On nás všechny přijal za své děti.
Odp.: Amen.

Jeden z rodičů říká těmito nebo podobnými slovy:
Přijali jsme tě jako dar Boží. Chceme ti vyprosit jeho požehnání. Ať se staneš tím, čím tě Bůh chce mít. Ať vždy děláš radost jemu i nám, a jako křesťan dáváš všem dobrý příklad.
Pokud nejsou přítomni rodiče:
Všichni patříme do velké rodiny Božích dětí. Bůh se o nás stará. Nikdy nezapomeň na to, že tě má rád a jednej podle toho. A slova Písma svatého, která si nyní přečteme, mají nás povzbudit k tomu, abychom Pánu Bohu radostně sloužili.

ČTENÍ BOŽÍHO SLOVA

Mt 19,13-15

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíšovi přinášeli děti, aby na ně vložil ruce a pomodlil se.
Ale učedníci jim to zakazovali. Ježíš jim řekl: „Nechte děti a nebraňte jim přijít ke mně, neboť takovým patří nebeské království.“ Vložil na ně ruce a ubíral se dál.

Nebo: Lk 2,6-52; Kol 3,12-17;1 Král 3,3-14; Mt 25,14-30; Tob 4,5-7,18; Př 4,1-7; Mt 18,1-5,10

Po vhodném zpěvu může následovat krátký výklad biblického textu a přímluvy:
Pán Ježíš nás naučil volat k Bohu jako k Otci. Volejme tedy s důvěrou:
Odp.: Otče, ochraňuj své děti!

Lze uvést modlitbu Páně: Otče náš...

ŽEHNACÍ MODLITBA
Nebeský Otče, chválíme tě a děkujeme ti,
že jsi nám dal našeho (naši) N. (naše děti N. N.).
Pomáhej mu (jí, jim) žít tak,
aby se ti ve všem líbil (-a, -y).
Chraň ho (ji, je) od všeho zlého
a dej mu (jí, jim) své požehnání.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.
Odp.: Amen.

Rodiče žehnají dítě křížem na čele:
Ať tě chrání od všeho zlého všemohoucí Bůh, Otec i Syn + i Duch svatý.
Odp.: Amen.
 
 

RODIČOVSKÉ POŽEHNÁNÍ PŘED DŮLEŽITÝM ŽIVOTNÍM KROKEM DÍTĚTE

Toto požehnání vyjadřuje důvěru rodičů i dětí v pomoc a ochranu Boží ve chvílích, kdy v životě mladého člověka dochází k důležitým krokům, např. vstupuje do manželství, nastupuje vojenskou službu, odchází na studia, začíná práci ve svém povolání.

V.: Naše pomoc je ve jménu Pána.
Odp.: Neboť on stvořil nebe i zemi.

ČTENÍ BOŽÍHO SLOVA

Mt 7,24-25

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl: „Každý, kdo tato má slova slyší a podle nich jedná, podobá se muži rozvážnému, který si postavil dům na skále. Spadl déšť a přivalila se povodeň, přihnala se vichřice a obořila se na ten dům - ale nezřítil se, protože měl základy na skále.“

Nebo: Kol 3,12-17; 1 Jan 2,13b.14c.15-17; Gn 28,10-16; Mt 7,12-14

ŽEHNACÍ MODLITBA
Pane, náš dobrý Bože,
Otče našeho Pána Ježíše Krista,
shlédni na našeho N. (naši N.),
který stojí před důležitým krokem ve svém životě;
(vstupuje do manželství - odchází z domova
- začíná studium - začíná práci ve svém povolání).
Provázej ho požehnáním v jeho očekáváních a nadějích,
vždyť všechno závisí od tvé pomoci.
Chraň ho od zlého a veď ho po správných cestách.
Zachovej ho ve své lásce a ve společenství své církve.

Žehnající dělá na čele žehnaného znamení kříže a říká:
Ať tě provází a chrání všemohoucí Bůh, Otec i Syn + i Duch svatý.
Odp.: Amen.

V.: Dobrořečmě Pánu.
Odp.: Bohu díky.
 
 

ŽEHNÁNÍ PŘI ZÁSNUBÁCH

Zásnuby v křesťanském pojetí jsou výrazem odpovědnosti za dar lásky mladých lidí, jejichž vztah směřuje k manželství. Jsou výrazem vděčnosti Bohu, a také proseb za jeho pomoc. Zásnuby se slaví zpravidla doma za přítomnosti obou snoubenců, jejich rodičů a přátel.

ÚVOD
Po vhodném zpěvu (např. Kanc. č. 927 - 928) a znamení kříže následuje pozdrav:
Milost a pokoj od našeho Pána Ježíše Krista, který si nás zamiloval a za nás se vydal, ať je s vámi se všemi.
Odp.: I s tebou.


Laik, např. jeden z rodičů, říká:
Chvalme našeho Pána Ježíše Krista a děkujme mu, neboť on nám dal příklad obětavé lásky.
Odp.: Amen.

Celebrant uvede obřad těmito nebo podobnými slovy:
Všichni stále potřebujeme Boží pomoc. Chceme o ni prosit také pro tyto naše děti N. a N., které dnes slaví své zásnuby. Potřebují Boží milost a pomoc, aby jejich láska mohla dozrát ve věrnosti, čistotě a zbožnosti, aby rostla a prohlubovala se, a oni jednou celým životem oslavili společně Boha.

ČTENÍ BOŽÍHO SLOVA

Oz 2,20-22,25b „Zasnoubím si tě věrnosti“

Čtení z knihy proroka Ozeáše.
Zasnoubím si tě navěky, praví Pán. Zasnoubím si tě spravedlností a právem, milosrdenstvím a slitováním. Zasnoubím si tě věrností a poznáš Hospodina. Těm, kdo nejsou můj lid, řeknu: „Můj lide!“ - a on řekne: „Můj Bože.“

Nebo: Jan 15,9-12; 1 Kor 13,4-13; Flp 2,1-4

Žl 85 (84), 9ab+10.11-12.13-14 Odp.: srv. 9b
Odp.: Hospodin mluví svému lidu o pokoji.

Kéž mohu slyšet, co mluví Hospodin,Bůh:
jistě mluví o pokoji pro svůj lid a pro své svaté.
Jistě je blízko jeho spása těm,kdo se ho bojí,
aby sídlila jeho velebnost v naší zemi.
Odp.

Milosrdenství a věrnost se potkají,
políbí se spravedlnost a pokoj.
Věrnost vypučí ze země,
spravedlnost shlédne z nebe.
Odp.

Hospodin též popřeje dobro
a naše země vydá plody.
Spravedlnost ho bude předcházet
a spása mu půjde v patách.
Odp.

Místo žalmu lze zpívat jiný vhodný zpěv. Po něm celebrant krátce vysvětlí smysl biblického textu. Následují přímluvy.
Pán slyší, když k němu voláme. I v této chvíli mu s důvěrou přednesme své prosby:

Lze uvést modlitbu Páně: Otče náš...

Snoubenci si mohou vyměnit dary, prsteny.

ŽEHNACÍ MODLITBA
Bože, náš nebeský Otče, chválíme tě,
že svěřuješ lidem dar lásky,
aby se hledali, vzájemně nacházeli a vytvářeli jednotu v lásce a věrnosti.
Pomoz i snoubencům N. a N.,
aby společně hledali tvou vůli,
měli jeden druhého upřímně rádi
a zachovali věrnost tobě i sobě navzájem.
Ať se ti ve všem líbí a vnitřně dozrají
k naplnění své lásky ve svátosti manželství.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.
Odp.: Amen.

ZÁVĚR
Bůh, dárce pokoje, ať je s vámi, ať vede vaše kroky a naplňuje vaše srdce svou láskou.
Odp.: Amen.

Je-li přítomen kněz nebo jáhen, říká:
Požehnej vás všemohoucí Bůh Otec i Syn + i Duch svatý.
Odp.: Amen.

Obřad se zakončí vhodným zpěvem.
 
 

ŽEHNÁNÍ NEMOCNÝM

Obřad Pomazání nemocných a péče o nemocné předpokládají při návštěvách nemocných také obřad žehnání (srv. čl. 45). Může jej konat kněz, jáhen nebo laik. Obřad se může konat doma, v ústavu pro nemocné nebo v kostele.

V.: Naše pomoc je ve jménu Pána.
Odp.: Neboť on stvořil nebe i zemi.

ČTENÍ BOŽÍHO SLOVA

Mt 11,28-30

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl: „Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete pro své duše odpočinek. Vždyť mé jho netlačí a mé břemeno netíží.“

Nebo: Jak 5,13-16; Sk 3,1-10; Sk 14,8-10; 1 Kor 12,4-10; Mk 5,25-34; Mk 2,1-12

Podle situace a stavu nemocného lze krátkým duchovním slovem povzbudit nemocného i přítomné.

ŽEHNACÍ MODLITBA
Milosrdný Bože,
tvůj Syn snášel s námi obtíže lidského života.
I on poznal, co je bolest, utrpení a smrt.
Proto má s námi soucit a pomáhá těm, kdo trpí.
Plni důvěry tě prosíme:
Shlédni na tohoto nemocného bratra
(na tuto nemocnou sestru) a požehnej mu ().
Posiluj ho (ji) v trpělivosti a buď mu () útěchou.
Posilni ho (ji) na těle i na duši.
Pomáhej všem, kdo mu () pomáhají.
Ať tě můžeme vděčně chválit za tvou pomoc a lásku,
neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků.
Odp.: Amen.

Kněz nebo jáhen říká:
Požehnej tě Bůh Otec i Syn + i Duch svatý.
Odp.: Amen.
Laik dělá nemocnému znamení kříže na čele.
V.: Dobrořečme Pánu.
Odp.: Bohu díky.

Při umírání:
Vydej se na cestu z tohoto světa, bratře (sestro) v Kristu.
Ve jménu Boha, všemohoucího Otce, který tě stvořil,
ve jménu Ježíše Krista, Božího Syna, který pro tebe trpěl,
ve jménu Ducha svatého, který byl na tebe vylit.
Kéž dojdeš pokoje v příbytku u Boha na Sionu
ve společenství se svatou Bohorodičkou Pannou Marií,
se svatým Josefem a se všemi anděly a svatými.
Požehnej tě všemohoucí Bůh Otec i Syn + i Duch svatý.
Odp.: Amen.

Žehnání nemocného dítěte:
Bože, laskavý Otče,
shlédni na toto své nemocné dítě,
dotkni se ho, obejmi je a žehnej mu.
Posilni je na duši i na těle a neustále je ochraňuj.
Ve jménu Otce i Syna + i Ducha svatého.
Odp.: Amen.
 
 

ŽEHNÁNÍ STARÝM LIDEM

Toto žehnání lze uskutečnit v kostele, v rodině nebo v ústavu. Koná je kněz, jáhen nebo laik. Žehnání lze konat s jedním i více starými lidmi.

ÚVOD
Po vhodném zpěvu (např. Kanc. č. 525) a znamení kříže celebrant pozdraví přítomné:
Milost a pokoj ať je s vámi se všemi.
Odp.: I s tebou.


Laik říká: Velebme Pána Ježíše, neboť on nás miluje a nikdy nás neopouští.
Odp.: Amen.

Celebrant uvede obřad těmito nebo podobnými slovy:
Také stáří je Boží dar a máme být za něj Tvůrci vděčni. Lidé požehnaného věku mají životní zralost a zkušenosti, které mohou předávat. Chceme pro ně vyprosit dar trpělivosti a věrné odevzdanosti do Boží vůle, aby dovedli snášet obtíže stáří a plně důvěřovat v Boží dobrotu.

ČTENÍ BOŽÍHO SLOVA

Lk 2,25-32, 36-38 „Očekávali potěšení Izraele“

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Tehdy žil v Jeruzalémě jeden člověk, jmenoval se Simeon. Byl to člověk spravedlivý a bohabojný, očekával potěšení Izraele a byl v něm Duch svatý. Od Ducha svatého mu bylo zjeveno, že neuzří smrt, dokud neuvidí Pánova Mesiáše. Z vnuknutí Ducha přišel do chrámu, právě když rodiče přinesli dítě Ježíše, aby s ním vykonali, co bylo obvyklé podle Zákona. Vzal si ho do náručí a takto velebil Boha:
„Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji, neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou jsi připravil pro všechny národy: světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.“
Také tam byla prorokyně Anna, dcera Fanuelova z Aserova kmene. Byla značně pokročilého věku: mladá se vdala a sedm roků žila v manželství, potom sama jako vdova - bylo jí už čtyřiaosmdesát let. Nevycházela z chrámu a sloužila Bohu posty a modlitbami ve dne v noci. Přišla tam právě v tu chvíli, velebila Boha a mluvila o tom dítěti všem, kdo očekávali vykoupení Jeruzaléma.

Nebo: Sir 3,2-18; Sir 25,6-8.13-16; Mdr 4,8-9; Flp 3,20-4,1

Žl 126 (125), 1-2ab.2cd-3.4-5.6 Odp.: 5
Odp.: Kdo sejí v slzách, žnout budou s jásotem.

Když Hospodin přiváděl sionské zajatce,
byli jsme jako ve snách.
Tehdy byla naše ústa plná smíchu
a náš jazyk plný jásotu.
Odp.

Tehdy se říkalo mezi pohany:
Velkou věc s nimi udělal Hospodin!
Ano, velkou věc s námi udělal Hospodin,
naplnila nás radost.
Odp.

Hospodine, změň náš osud,
jako se mění údolí na jihu země.
Kdo sejí v slzách,
žnout budou s jásotem.
Odp.

Vycházejí s pláčem,
když nesou semeno k setí,
přijdou však s jásotem
a přinesou své snopy.
Odp.

Místo žalmu lze zpívat jiný vhodný zpěv. Celebrant krátce vysvětlí smysl biblického textu. Následují přímluvy:
Obraťme se společně k Pánu, který je štědrý ve svých darech a prosme ho:
Odp.: Prosíme tě, vyslyš nás!

Lze uvést modlitbu Páně: Otče náš...

ŽEHNACÍ MODLITBA
Bože, ty jsi dárce všech dobrých darů.
Také dlouhý věk je tvůj dar.
Ty nejlépe víš,
kolik dobrého i těžkého prožili tito věřící.
Ty nejlépe znáš přání i touhy jejich srdcí.
Děkujeme ti za sílu víry a naděje,
kterou jim nabízíš.
A prosíme tě, požehnej jim,
dopřej jim další roky života v pokoji a věrnosti tobě.
Ať přijímají každý den jako dar tvé lásky,
než touha jejich srdce dojde u tebe věčného naplnění.
Skrze Krista, našeho Pána.
Odp.: Amen.

ZÁVĚR
Kéž je u vás náš Pán Ježíš Kristus a chrání vás.
Odp.: Amen.

Kéž jde před vámi a vede vás, kéž stojí za vámi a posiluje vás.
Odp.: Amen.

Kéž se vás ujme, opatruje vás a žehná vám.
Odp.: Amen.

Požehnej vás (a všechny přítomné) všemohoucí Bůh Otec i Syn + i Duch svatý.
Odp.: Amen.


Laik říká: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás od všeho zlého a doveď nás do věčného života.
Odp.: Amen.

Obřad se zakončí vhodným zpěvem.
 
 

ŽEHNÁNÍ ADVENTNÍHO VĚNCE

Adventní věnec se svícemi je oblíbeným symbolem v předvánočním čase. Světlo čtyř svící, které se postupně zapalují v průběhu čtyř adventních týdnů, nese poselství Božího světla a připomíná Ježíšova slova: „Já jsem světlo světa“ (Mt 5,14). Zelený adventní věnec je symbolem života a společenství, je znamením naděje, že Boží láska vítězí nad temnotou a smrtí, vždyť Boží Syn, Ježíš Kristus, se pro nás stal člověkem. Žehnání koná kněz, jáhen nebo laik, např. jeden z rodičů.

ÚVOD
Po vhodném zpěvu adventní písně a znamení kříže celebrant pozdraví přítomné:
Milost a pokoj od toho, který byl, který je a který přijde, ať je s vámi se všemi.
Odp.: I s tebou.


Laik říká: Milost a pokoj od toho, který byl, který je a který přijde, ať je s námi nyní i navěky.
Odp.: Amen.

Celebrant krátce uvede obřad.

ČTENÍ BOŽÍHO SLOVA

Mt 5,14-16 „Ať vaše světlo svítí lidem“

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl: „Vy jste světlo světa. Nemůže se skrýt město položené na hoře. A když se svítilna rozsvítí, nestaví se pod nádobu, ale na podstavec, takže svítí všem v domě. Tak ať vaše světlo svítí lidem, aby viděli vaše dobré skutky a velebili vašeho Otce v nebesích.“

Žl 24 (23), 1-2.3-4ab.5-6 Odp.: srv. 6
Odp.: To je pokolení těch, kdo hledají tvou tvář, Hospodine.

Hospodinu náleží země i to, co je na ní,
svět i ti, kdo jej obývají.
Neboť on jej založil nad moři,
upevnil ho nad proudy vod.
Odp.

Kdo smí vystoupit na Hospodinovu horu,
kdo smí stát na jeho svatém místě?
Ten, kdo má nevinné ruce a čisté srdce,
jehož duše nebaží po marnosti.
Odp.

Ten přijme požehnání od Hospodina,
odměnu od Boha, svého Spasitele.
To je pokolení těch, kdo po něm touží,
kdo hledají tvář Jakubova Boha.
Odp.

Místo žalmu lze zpívat jiný vhodný zpěv. Po něm celebrant krátce vysvětlí smysl biblického textu. Následují přímluvy:
Volejme k našemu Pánu Ježíši Kristu, aby všechny lidi dovedl do plnosti světla a pravdy v království svého Otce:
Odp.: Maranatha, přijď, Pane Ježíši!

Lze uvést modlitbu Páně: Otče náš...

ŽEHNACÍ MODLITBA
Děkujeme ti, Pane, náš Bože, za to,
že nám dopřáváš milost nového začátku.
Dej, ať v průběhu adventní doby
roste naše radost a naděje.
Ať jdeme vstříc tvému Synu, Spasiteli světa.
Prosíme, ať je pro nás tento adventní věnec +
znamením tvého požehnání, ať je i náš život
stále více prozářen světlem tvé milosti.
Skrze Krista, našeho Pána.
Odp.: Amen.

ZÁVĚR
Milosrdný Bůh ať vás zahrne jasem své milosti.
Odp.: Amen.

Ať posílí vaši víru, naději a lásku, a učiní z vás děti světla.
Odp.: Amen.

Ať s bdělým a čistým srdcem očekáváte jeho příchod.
Odp.: Amen.

Požehnej vás všemohoucí Bůh Otec i Syn + i Duch svatý.
Odp.: Amen


Laik říká:
Milosrdný Bůh ať nás zahrne jasem své milosti a učiní z nás děti světla, abychom s bdělým a čistým srdcem očekávali jeho příchod.
Odp.: Amen.

Obřad se zakončí vhodným zpěvem.
 
 

ŽEHNÁNÍ VÍNA V DEN SVÁTKU SV. JANA EVANGELISTY 27. PROSINCE

Podle křesťanské tradice apoštol Jan kdysi požehnal nádobu s otráveným vínem a zbavil tím jed jeho účinku. Žehnání vína v den svátku tohoto světce připomíná tuto událost a zdůrazňuje i přikázání lásky zaznamenané v jeho spisech. Žehnání koná kněz, jáhen nebo laik. Pokud je spojeno se mší, použije se před závěrečným požehnáním pouze žehnací modlitba.

V.: Naše pomoc je ve jménu Pána,
Odp.: neboť on stvořil nebe i zemi.

ČTENÍ BOŽÍHO SLOVA

1 Jan 4,7-12 „Milujte se navzájem“

Čtení z prvního listu svatého apoštola Jana.
Milovaní, milujte se navzájem, protože láska je z Boha, a každý, kdo miluje, je zrozen z Boha a poznává Boha. Kdo nemiluje, Boha nepoznal, protože Bůh je láska. V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. V tom záleží láska: ne, že my jsme milovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého Syna jako smírnou oběť za naše hříchy. Milovaní, když nás Bůh tak miloval, máme se i my navzájem milovat. Boha nikdo nikdy nespatřil. Když se milujeme navzájem, Bůh zůstává v nás a jeho láska je v nás přivedena k dokonalosti.

ŽEHNACÍ MODLITBA
Pane náš Bože,
ty nám dáváš mnoho dobrých darů.
Také víno je tvým darem.
Je plodem země i lidské práce
a tvůj Syn Ježíš Kristus si je zvolil
jako znamení nové smlouvy ve své Krvi.
Požehnej nás na přímluvu svého apoštola Jana
a dej, ať toto víno +
přijmeme jako dar tvé lásky k nám.
Pomoz nám, ať stále zakoušíme,
že jsi Bůh pravý, dobrý a věrný,
který vlévá radost do lidských srdcí
a upevňuje jejich společenství.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.
Odp.: Amen.

V.: Dobrořečme Pánu.
Odp.: Bohu díky. Když se požehané víno podává k pití, může se podle staré tradice říci: „Pij lásku svatého Jana.“
 
 

ŽEHNÁNÍ BYLIN A KVĚTIN V DEN SLAVNOSTI NANEBEVZETÍ PANNY MARIE 15. SRPNA

Panna Maria, matka Boží, je v církvi právem považována za nejkrásnější květ stvoření, jehož plodem je Kristus, Emanuel, Bůh mezi námi. Proto se v den jejího nanebevzetí, v době vrcholícího léta, žehnají květy a byliny, zejména ty, které léčivými účinky prospívají lidem. Žehnání koná kněz, jáhen nebo laik.

V.: Naše pomoc je ve jménu Pána,
Odp.: neboť On stvořil nebe i zemi.

ČTENÍ BOŽÍHO SLOVA

Sir 38,4-8 „Hospodin stvořil léčivé byliny“

Čtení z knihy Sirachovcovy.

Hospodin stvořil léčivé byliny ze země
a rozumný člověk se jich neodříká.
Což nezesládla voda dřevem,
aby byla poznána jeho síla?
On sám dal lidem vědění,
aby byl oslavován pro své obdivuhodné skutky.
Jimi léčí a tiší bolest,
lékárník z nich připravuje lék,
aby jeho skutky nevymizely
a na zemi aby byl stále jeho pokoj.

ŽEHNACÍ MODLITBA
Pane, náš dobrý a laskavý Bože,
v den slavnosti Panny Marie,
která je vyvýšena nad všechny tvory,
děkujeme ti za všechny dary tvého stvoření.
Také za léčivé rostliny (a krásné květy)
neboť v nich nám dáváš zdraví a radost.
I tyto + rostliny jsou nám znamením
tvého požehnání a my tě prosíme:
Ať na přímluvu Panny Marie zakoušíme
tvou pomoc ve všech našich potřebách.
Ať chráníme přírodu, vážíme si tvých darů
a správně jich užíváme.
Pomoz a veď nás, ať každým krokem svého života
směřujeme k tobě.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.
Odp.: Amen.

V.: Dobrořečme Pánu.
Odp.: Bohu díky.
 
 

ŽEHNÁNÍ PRVOTIN A ÚRODY (DOŽÍNKY)

Prvotiny z úrody jsou odvěkým výrazem vděčnosti Tvůrci za dary potřebné k životu. Obohacují pokrmem naše rodinné stoly a též oltář, kde slavíme hostinu s Kristem. Prvotiny z úrody, žehnané ve společenství věřících, mají být pak použity při společné hostině nebo rozdány chudým a potřebným. Žehnání koná kněz, jáhen nebo laik.

ÚVOD
Po vhodném zpěvu (např. Kanc. č. 907, 909) a znamení kříže celebrant pozdraví přítomné:
Milost Boha, který požehnal úrodu země, ať je s vámi se všemi.
Odp.: I s tebou.


Laik říká: Země vydala svou úrodu. Bůh nám požehnal. Chvalme ho a oslavujme ho navěky.
Odp.: Amen.

Celebrant uvede obřad těmito nebo podobnými slovy:
(Oslovení), církev děkuje Bohu za všechna dobrodiní především při slavení eucharistie. Vybízí však, abychom nikdy nepřestávali děkovat za všechno, co nám neustále dává ve své štědrosti a lásce. Dnes ho chceme chválit za nové plody z letošní sklizně. Chceme také pamatovat na ty, kdo mají nouzi, neboť cokoli jim darujeme, dáváme Bohu. Otevřme se Božímu Slovu.

ČTENÍ BOŽÍHO SLOVA

Dt 8,7-18 „Když budeš jíst do sytosti, nezapomeň na Hospodina, svého Boha“

Čtení z páté knihy Mojžíšovy.
Mojžíš řekl lidu: „Hospodin tvůj Bůh přivádí tě do krásné země, do země potoků, pramenů a zřídel, které vyvěrají v údolích i na horách, do země pšenice a ječmene, vinné révy, fíkovníku, granátového jablka, do země olivového oleje a medu, do země, v níž nebudeš jíst chléb v chudobě, v níž ti nebude nic scházet, do země, kde kameny obsahují železo, a z jejichž hor budeš moci dobývat měď. Když se najíš do sytosti, veleb Hospodina, svého Boha, za tu krásnou zemi, kterou ti dal.
Dej pozor, abys nezapomněl na Hospodina, svého Boha. Zachovávej jeho přikázání, jeho ustanovení, jeho zákony, které ti dnes přikazuji.
Když budeš jíst do sytosti, když si vystavíš krásné domy a budeš v nich bydlet, když se rozmnoží tvůj skot a brav a rozmnoží se tvé stříbro a zlato a vše, co máš, ať nezpyšní tvé srdce, a nezapomeň na Hospodina, svého Boha, který tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví, který tě vedl po velké a strašné poušti, kde byli ohniví hadi a štíři, po pustině bez vody, který pro tebe vyvedl vodu z nejtvrdší skály, který tě sytil na poušti manou, již tvoji otcové neznali, aby tě pokořil a zkoušel, ale nakonec tě zahrnul dobrodiním.
Dej si pozor, abys neřekl ve svém srdci: ,Má síla a má mocná ruka mi opatřila tento blahobyt.‘ Pamatuj na Hospodina, svého Boha, neboť on ti dává sílu opatřit si blahobyt, a tak plní svou smlouvu - jak je tomu dnes - kterou s přísahou slíbil tvým otcům.“

Nebo: Jl 2,21-24,26-27; Tim 6,6-11,17-19; Lk 12,15-21; Lk 17,11-19

Žl 67 (66), 2-3.5.7-8 Odp.: 7
Odp.: Země vydala svou úrodu, Bůh, náš Bůh, nám požehnal.

Bože, buď milostiv a žehnej nám,
ukaž nám svou jasnou tvář,
kéž se pozná na zemi, jak jednáš,
kéž poznají všechny národy, jak zachraňuješ.
Odp.

Nechť se lidé radují a jásají,
že soudíš národy spravedlivě
a lidi na zemi řídíš.
Odp.

Země vydala svou úrodu,
Bůh, náš Bůh, nám požehnal.
Kéž nám Bůh žehná,
ať ho ctí všechny končiny země.
Odp.

Místo žalmu lze zpívat jiný vhodný zpěv. Po něm celebrant krátce vysvětlí smysl biblického textu. Následují přímluvy:
Bůh je původce všeho dobra. Také letošní sklizeň je jeho darem. Dnes mu za to děkujeme a chceme si uvědomit, že také náš každodenní život má přinášet své plody. Vyprošujme si tedy Boží požehnání a volejme:
Odp.: Prosíme tě, vyslyš nás!

Lze uvést modlitbu Páně: Otče náš...

ŽEHNACÍ MODLITBA
Všemohoucí dobrý Bože,
ty dáváš příznivé počasí a zavlažuješ zemi,
aby mohla vydat své plody.
Přijmi náš dík za to, co jsme sklidili a dej,
ať se z letošní úrody nasytí také ti,
kdo dosud trpí hladem, aby i oni mohli chválit tvé jméno.
Přijmi tyto prvotiny z úrody,
které jsou pro nás znamením + tvého požehnání,
tvé dobroty a lásky k nám,
neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků.
Odp.: Amen.

ZÁVĚR
Požehnej vás všemohoucí Bůh Otec i Syn i + Duch svatý.
Odp.: Amen.


Laik říká: Bůh, zdroj všeho dobra, ať dá zdar práci našich rukou, ať nám žehná, abychom se radovali z jeho darů a stále ho chválili.
Odp.: Amen.

Obřad se zakončí vhodným zpěvem.
 
 

ŽEHNÁNÍ NA ZAČÁTKU STAVBY

Toto žehnání vyjadřuje, že již od počátku má být základem všeho našeho úsilí Kristus, úhelný kámen. Všechno, co na něm pevně stojí, má požehnané trvání a růst. Žehnání základního kamene kostela koná biskup a je uvedeno v pontifikálu. Žehnání na začátku stavby domu (fary) koná kněz, jáhen, nebo laik.

ÚVOD
Po vhodném zpěvu a znamení kříže celebrant pozdraví přítomné: Milost Boha Otce, který je počátek všech věcí, a od něhož pochází všechno dobré, ať je s vámi se všemi.
Odp.: I s tebou.


Laik říká: Milost Boha Otce, který je počátek všech věcí, a od něhož pochází všechno dobré, ať je s námi nyní a na věky věků.
Odp.: Amen.

Celebrant uvede obřad těmito nebo podobnými slovy:
(Oslovení), „nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé...“ (Žalm 127), čteme v Písmě sv. Úspěch naší práce závisí na Božím požehnání. Proto dnes chceme společně vyprosit Boží pomoc, sílu a ochranu pro všechny, kdo se budou podílet na stavbě tohoto (domu, této fary, této školy, této budovy apod.)

ČTENÍ BOŽÍHO SLOVA

1 Kor 3,9-11 „Jste Boží stavba...“

Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
Bratři, jste Boží spolupracovníci, vy jste Boží pole, Boží stavba.
Podle Boží milosti, která mi byla dána, položil jsem jako zkušený stavitel základy, dále na tom staví už jiný. Každý však ať se dívá, jak na tom dále staví. Neboť nikdo nemůže položit jiný základ nežli ten, který je už položen - a tím je Ježíš Kristus.

Nebo: 1 Petr 2,3-10

Žl 127 (126), 1.2 Odp.: srv. 1
Odp.: Kéž nám Bůh staví dům a chrání nás.

Když nestaví dům Hospodin,
marně se lopotí, kdo ho stavějí;
když nestřeží město Hospodin,
marně bdí strážce.
Odp.

Marné je časně vstávat,
dlouho vysedávat u práce,
jíst chléb námahy;
neboť svým miláčkům dává ho ve spánku.
Odp.

Místo žalmu lze zpívat jiný vhodný zpěv. Po něm celebrant krátce vysvětlí smysl biblického textu. Následují přímluvy:

I my tvoříme budovu postavenou na Kristu jako na úhelném kameni. Děkujme za to všemohoucímu Bohu a společně volejme:
Odp.: Dej zdar práci našich rukou!

Lze uvést modlitbu Páně: Otče náš...

ŽEHNACÍ MODLITBA

Všemohoucí Bože, ty jsi všechno stvořil skrze svého Syna.
Učinil jsi ho pevným základem svého království.
Dej, ať dílo stavby, které začínáme,
slouží ke tvé cti a chvále
a k našemu posvěcení a užitku.
Kéž s tvou pomocí zdárně pokračuje a šťastně se dokončí.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.
Odp.: Amen.

Podle vhodnosti je možno připojit:
Ať je požehnán tento základní kámen
ve jménu Otce i Syna + i Ducha svatého.
Odp.: Amen. Celebrant pokropí, příp. okouří základní kámen.

ZÁVĚR

Všemohoucí Bůh ať vám žehná a splní touhu vašeho srdce.
Odp.: Amen.

Ať vás naučí dělat všechno ve spojení s ním.
Odp.: Amen.

Ať s láskou shlédne na vaši práci a uchrání vás od všeho zlého.
Odp.: Amen.

Požehnej vás všemohoucí Bůh Otec i Syn + i Duch svatý.
Odp.: Amen


Laik říká: Všemohoucí Bůh ať s láskou shlédne na naši práci a chrání nás od všeho zlého.
Odp.: Amen.

Obřad se zakončí vhodným zpěvem.
 
 

ŽEHNÁNÍ NOVÉHO DOMU NEBO BYTU

Dům je místem, kde rodina utváří svůj domov. Podle Kristova příkazu mají učedníci vnášet do domu pokoj a požehnání (Lk 10,5). Bůh sám přebývá tam, kde je opravdová láska a kde „dva nebo tři zůstávají v jeho jménu“. Pozemský domov je předobrazem nebeského domova. Den žehnání domu má být svátkem rodiny a všichni její členové mají být přítomni. Žehnání koná kněz, jáhen nebo laik.

ÚVOD

Po vhodném zpěvu a znamení kříže celebrant pozdraví přítomné:
Pokoj tomuto domu a všem, kdo v něm budou přebývat.
Odp.: Amen.

Celebrant uvede obřad těmito nebo podobnými slovy:
(Oslovení), náš Pán Ježíš Kristus se narodil z Panny Marie a přebýval mezi námi. Prosme ho, ať posvětí tento dům svou přítomností, ať zůstává uprostřed vás, ať ve vás živí vzájemnou lásku a podílí se na všem, co je v životě radostné a obtížné.

ČTENÍ BOŽÍHO SLOVA

Mt 7,24-27 „Dům se nezřítil, protože měl základy na skále“

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl: „Každý tedy, kdo tato má slova slyší a podle nich jedná, podobá se rozvážnému muži, který si postavil dům na skále. Spadl déšť a přivalila se povodeň, přihnala se vichřice a obořila se na ten dům - ale nezřítil se, protože měl základy na skále.
Každý však, kdo tato má slova slyší, ale podle nich nejedná, podobá se pošetilému muži, který si postavil dům na písku. Spadl déšť, přivalila se povodeň, přihnala se vichřice a obořila se na ten dům - i zřítil se a jeho pád byl veliký.“

Nebo: Lk 10,5-9; Lk 19,1-10; Lk 24,28-32; Mk 1,29-30

Žl 112 (111), 1-2.3-4.5-6.7-8.9 Odp.: 1a
Odp.: Blaze muži. který se bojí Hospodina.

Blaze muži, který se bojí Hospodina,
který má velkou zálibu v jeho přikázáních.
Mocné bude na zemi jeho potomstvo,
pokolení řádných lidí bude požehnáno.
Odp.

Hojnost a bohatství budou v jeho domě
a jeho štědrost potrvá navždy.
Září v temnotách jako světlo řádným lidem,
je milosrdný, dobrotivý a spravedlivý.
Odp.

Blaze muži, který se slitovává a půjčuje,
stará se o své věci podle práva.
Neboť navěky nezakolísá,
ve věčné paměti bude spravedlivý.
Odp.

Nemusí se obávat zlé zprávy,
jeho srdce je pevné, důvěřuje v Hospodina.
Jeho srdce je zmužilé, nebojí se,
dokud neuzří své protivníky ve zmatku.
Odp.

Rozděluje, dává chudým,
jeho štědrost potrvá navždy,
jeho moc poroste v slávě.
Odp.

Místo žalmu lze zpívat jiný vhodný zpěv. Po něm celebrant krátce vysvětlí smysl biblického textu. Následují přímluvy:
Syn Boží, Pán nebe i země, se stal člověkem a bydlel mezi lidmi. Prosme ho:
Odp.: Pane, zůstaň s námi!

Lze uvést modlitbu Páně: Otče náš...

ŽEHNACÍ MODLITBA
Pane Ježíši Kriste, ty jsi stále s námi.
Požehnej + těm, kdo začínají bydlet v tomto domě
a prosí o tvou pomoc.
Daruj jim radost a pokoj v Duchu svatém,
úspěch v jejich práci
a ochranu před vším zlem a nebezpečím.
Slyš hlas jejich modliteb
a dávej jim denně poznávat a naplňovat tvou vůli.
Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků.
Odp.: Amen.

Nebo při žehnání nového bytu:
Prosíme tě, dobrý Otče,
ať zde, v tomto příbytku, působí tvé + požehnání,
proměň ho v domov těchto svých dětí a chraň je.
Daruj jim radost, lásku a pokoj,
chraň od hříchu a od všeho zlého,
dej jim podíl na darech života
a otvírej jejich srdce všem, kdo jsou v nouzi.
Ať nikdy nezapomínáme,
že naše pozemské obydlí není trvalé
a že máme směřovat k domovu,
který je u tebe v nebi,
v plnosti lásky a života,
kde žiješ a kraluješ na věky věků.
Odp.: Amen.

Celebrant pokropí dům nebo byt svěcenou vodou.

ZÁVĚR
Dnes vstoupila do tohoto domu spása. Ať Boží požehnání spočine a setrvá v tomto domě a rozmnoží víru, naději a lásku ve všech, kdo v něm budou přebývat.
Odp.: Amen.

Kněz nebo jáhen říká:
Požehnej vás všemohoucí Bůh Otec i Syn + i Duch svatý.
Odp.: Amen.

Obřad se zakončí vhodným zpěvem.
 
 

ŽEHNÁNÍ TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Moderní doba a rozvoj vědy vnáší do života lidí mnoho nových úkolů, nové typy pracovišť, zařízení, dopravních prostředků, pracovních nástrojů, komunikací a pod. Je třeba vědět, že „těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému“ (Řím 8,28).
Máme vnášet Božího Ducha všude a hledat Otcovu vůli na každém místě a v každém postoji svého snažení. Je to důležité zvláště proto, že zmatení hodnot obrací proti člověku i to, co mu má sloužit. Proto je potřebné i žehnání míst jako jsou závody, banky, obchody, úřady a různá pracoviště, neboť už v samém počátku jejich užívání jasněji orientují a disponují člověka, aby hledal na prvním místě službu Bohu a bližním a teprve potom vlastní prospěch. To se týká i dopravních prostředků a komunikací, které mají sloužit k rychlejšímu překonávání vzdáleností mezi lidmi za předpokladu odpovědného chování těch, kdo jich užívají.
Uvedená žehnání koná kněz, jáhen nebo laik.

ÚVOD
Po vhodném zpěvu (např. Kanc. č. 905) a znamení kříže celebrant pozdraví přítomné:
Milost Boha, který svěřil lidem vládu nad dílem svých rukou, ať je s vámi se všemi.
Odp.: I s tebou.


Laik říká: Bůh svěřil lidem vládu nad dílem svých rukou, chvalme a oslavujme ho na věky.
Odp.: Amen.

Celebrant uvede obřad těmito nebo podobnými slovy:
(Oslovení), člověk má být z vůle Boží moudrým správcem přírody a všech svěřených darů. Má se podílet vlastní prací a vynalézavostí na záměru Tvůrce, aby se země stala důstojným prostředím pro celé lidstvo. Děkujme Bohu za schopnosti, které nám dává a prosme ho o pomoc, abychom jich dovedli správně využívat.

ČTENÍ BOŽÍHO SLOVA

Gn 1,26-31; 2,1-3 „Bůh viděl všechno, co udělal, a hle, bylo to velmi dobré “

Čtení z první knihy Mojžíšovy.
Bůh řekl: „Učiňme člověka jako náš obraz, podle naší podoby. Ať vládne nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad krotkými zvířaty, divokou zvěří a nad veškerou drobnou zvířenou, která se pohybuje po zemi.“
Bůh stvořil člověka jako svůj obraz, jako obraz Boží ho stvořil, stvořil je jako muže a ženu.
Bůh jim požehnal slovy: „Ploďte a množte se, naplňte zemi a podmaňte si ji! Vládněte nad rybami moře, nad ptactvem nebe i nade všemi živočichy, kteří se pohybují po zemi.“
A připojil: „Hle, k jídlu vám dávám všechny semenotvorné rostliny, co jich je na zemi, a všechny stromy, které plodí ovoce s jádry uvnitř. Též veškeré divoké zvěři, všemu nebeskému ptactvu, všemu, co se pohybuje po zemi a má v sobě dech života, dávám za pokrm všechny zelené rostliny.“
A stalo se tak. Bůh viděl všechno, co udělal, a hle - bylo to velmi dobré. Nastal večer, nastalo jitro - den šestý.
Tak byla dokončena nebesa, země a všechno, co je oživuje. Sedmého dne Bůh skončil své dílo, které udělal, a přestal sedmého dne s veškerou prací, kterou vykonal. Bůh požehnal sedmému dni a posvětil ho, neboť v něm přestal s veškerým svým dílem, které stvořil a udělal.

Pro žehnání elektrárny: Mt 5,14-16
Pro žehnání vodovodu: Ex 17,3-6 nebo Jan 4,5-14

Žl 90(89), 2.3-4.12-13 Odp.: 17c
Odp.: Pane, dej zdar práci našich rukou!

Dříve než se zrodily hory, než povstala země a svět,
od věčnosti do věčnosti jsi ty, Bože!
Odp.

Rozkazem vracíš člověka v prach
a pravíš: „Vraťte se, smrtelníci!“
Neboť tisíc let je v tvých očích
jako včerejší den, který minul,
a jako noční hlídka.
Odp.

Nauč nás počítat naše dny,
ať dojdeme k moudrosti srdce.
Obrať se, Hospodine, jak dlouho ještě budeš čekat?
Slituj se nad svými služebníky!
Odp.

Místo žalmu lze zpívat jiný vhodný zpěv. Po něm celebrant krátce vysvětlí smysl biblického textu. Následují přímluvy:
Svou prací má člověk účast na tvůrčím díle Božím. Proto je dobré vděčně chválit našeho Tvůrce a s důvěrou ho prosit:
Odp.: Bože, dej zdar práci našich rukou!

Lze uvést modlitbu Páně: Otče náš...

ŽEHNACÍ MODLITBA

Pro jakékoli technické zařízení:
Bože chválíme tě za to, že dáváš lidem schopnosti
podílet se na rozvíjení díla stvoření.
Prosíme za tvé požehnání + pro všechny,
kdo chtějí technických objevů a vynálezů využít
k zlepšení životních podmínek.
Nauč nás všechny poznávat,
jak podivuhodný jsi ve svém díle,
abychom ti ochotně sloužili celým svým životem.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.
Odp.: Amen.

Žehnání elektrárny:
Pane, všemohoucí Bože,
stvořiteli všech lidí a původce světla,
v tobě žijeme, pohybujeme se a jsme.
Požehnej + těm, kterým bude sloužit tato elektrárna.
Ať jim její světlo připomíná tebe,
původce a zdroj všeho světla,
abychom tě v temnotách tohoto světa
nepřestávali hledat a jednou věčně patřili na tvou tvář.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.
Odp.: Amen.

Žehnání vodovodu:
Bože, ty ukazuješ svou vznešenost a dobrotu tím,
že dáváš lidem schopnost, aby vynalézavostí a prací
rozvíjeli dílo stvoření.
Chválíme tě za to, děkujeme ti
a vyprošujeme tvé požehnání + pro ty,
kdo budou užívat vody z tohoto vodovodu.
Ať nám připomíná, že ty jsi pramenem živé vody,
tryskající do života věčného,
z něhož smíme všichni čerpat sílu,
skrze Krista, našeho Pána.
Odp.: Amen.

Celebrant může pokropit přítomné i zařízení svěcenou vodou.

ZÁVĚR

Hospodin ať vám žehná a ať je vaší stráží.
Odp.: Amen.

Ať nad vámi rozjasní svou tvář a smiluje se nad vámi.
Odp.: Amen.

Ať k vám svou tvář obrátí a naplní vás svým pokojem.
Odp.: Amen.

Požehnej vás všemohoucí Bůh Otec i Syn + i Duch svatý.
Odp.: Amen.


Laik říká: Bůh, pramen všeho dobra ať nám ukáže svou jasnou tvář a vede nás cestou pokoje a lásky.
Odp.: Amen.

Obřad se zakončí vhodným zpěvem.
 
 

ŽEHNÁNÍ DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ A ZAŘÍZENÍ

ÚVOD

Po vhodném zpěvu (např. Kanc. č. 902) a znamení kříže celebrant pozdraví přítomné:
Milost Ježíše Krista, který je cesta, pravda a život, ať je s vámi se všemi.
Odp.: I s tebou.


Laik říká: Velebme společně Ježíše, neboť on je cesta, pravda a život.
Odp.: Amen.

Celebrant uvede obřad těmito nebo podobnými slovy:
(Oslovení), Kristus, náš Pán a Spasitel, přišel na svět, aby shromáždil, co je rozptýlené. Všechno, co směřuje k sblížení a dosažení jednoty, odpovídá tomuto Božímu záměru. Také budování komunikací všeho druhu a užívání dopravních prostředků pomáhá překonávat vzdálenosti mezi lidmi a usnadňuje jejich vzájemné spojení. Vyprošujme Boží pomoc a ochranu pro všechny, kdo na tom mají účast.

ČTENÍ BOŽÍHO SLOVA

Jan 14,6-7 „Já jsem cesta, pravda a život“

Slova svatého evangelia podle Jana.
Ježíš řekl Tomášovi: „Já jsem cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Kdybyste znali mne, znali byste i mého Otce. Nyní ho už znáte a viděli jste ho.“

Nebo:
Mt 22,35-39 „Které přikázání je v Zákoně největší“

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Jeden z nich, znalec Zákona, ho chtěl přivést do úzkých a zeptal se: „Mistře, které přikázání je v Zákoně největší?“ Odpověděl mu: „Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je největší a první přikázání. Druhé je podobné: Miluj svého bližního jako sám sebe.“

Nebo:
Gal 5,13-15 „Navzájem si posluhujte láskou“

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Galaťanům.
Bratři, vy jste byli povoláni ke svobodě. Ta svoboda však nesmí být záminkou, abyste se vraceli k prosazování sebe. Spíše si navzájem posluhujte láskou.
Celý Zákon totiž ve své plnosti je obsažen v jediné větě: „Miluj svého bližního jako sebe. Jestliže se však mezi sebou koušete a požíráte, dejte pozor, abyste jeden druhého nepohltili!“

Nebo:
Gal 6,1-2 „Jeden druhého břemena neste“

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Galaťanům. Bratři, kdyby někdo byl stržen náhle k nějakému poklesku, uveďte ho na správnou cestu v duchu mírnosti; jste přece lidé duchovní! Jen si dávejte pozor každý sám na sebe, aby ses nedostal do pokušení i ty! Jeden druhého břemena neste, a tak naplníte Kristův zákon.

Při žehnání prostředků letecké dopravy:
Sir 43,1-2.5-6.9.11-12.28-30.33 „Pohled na nebe je slavná podívaná“

Čtení z knihy Sirachovcovy.
Chloubou výšin je čistá obloha, pohled na nebe je slavná podívaná. Slunce, jak se ukáže, vyhlašuje už při rozbřesku, jakým podivuhodným nástrojem je toto dílo nejvyššího. Velký je Hospodin, který je učinil, podle jeho slov pospíchá svou cestou. Také měsíc vždy v pravou chvíli určuje časy a je věčným znamením. Měsíc je znamením, pomocí něhož se stanoví svátky, od úplňku se zmenšuje, až docela zmizí. Krásou nebe je nádhera hvězd, skvost třpytící se na výsostech Hospodinových.
Pohlédni na duhu a dobrořeč tomu, kdo ji vytvořil, je neobyčejně krásná ve svém lesku. Obepíná nebe v nádherném oblouku, ruce Nejvyššího ji napjaly.
Kde najdeme sílu, abychom ho oslavovali? Vždyť on je větší, než všechna jeho díla. Hospodin budí bázeň, je převeliký, jeho moc je podivuhodná. Vy, kteří oslavujete Hospodina, vyvyšujte ho, jak jen to dovedete, on bude i tak větší, než všechna slova chvály.
Hospodin je tvůrcem všeho a zbožným dal moudrost.

Při žehnání plavidla:
Lk 8,22-25

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Ježíš jednoho dne vstoupil na loď se svými učedníky a řekl jim: „Přeplavme se na druhý břeh jezera!“ Odrazili tedy; a zatím co se plavili, usnul. Tu se snesla na jezero větrná bouře, vlny se hnaly přes ně a octli se v nebezpečí. Přistoupili proto k němu, budili ho a volali: „Mistře, Mistře, hyneme!“ Probudil se, pohrozil větru a rozbouřeným vlnám, i ustaly a zavládlo ticho. Jim pak řekl: „Kdepak je vaše víra?“ Oni celí ustrašení a udivení si mezi sebou říkali: „Kdo to asi je, že rozkáže i vichřici a vodě, a poslouchají ho?“

Žl 23(22), 1-3.4.5.6 Odp.: 1
Odp.: Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám.

Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám,
dává mi prodlévat na svěžích pastvinách,
vodí mě k vodám, kde si mohu odpočinout.
Občerstvuje mou duši,
vede mě po správných cestách
pro svoje jméno.
Odp.

I kdybych šel temnotou rokle,
nezaleknu se zla, vždyť ty jsi se mnou.
Tvůj kyj a tvá hůl,
ty jsou má útěcha.
Odp.

Prostíráš pro mě stůl
před zraky mých nepřátel,
hlavu mi mažeš olejem,
má číše přetéká.
Odp.

Štěstí a přízeň mě provázejí
po všechny dny mého života,
přebývat smím v Hospodinově domě
na dlouhé, předlouhé časy.
Odp.

Místo žalmu lze zpívat jiný vhodný zpěv. Po něm celebrant krátce vysvětlí smysl biblického textu. Následují přímluvy:
Prosme společně našeho Pána Ježíše Krista, neboť on nám otevřel cestu do plnosti života.
Odp.: Pane, doveď nás k cíli!

Lze uvést modlitbu Páně: Otče náš...

ŽEHNACÍ MODLITBA

Žehnání mostu, cesty, silnice, železnice, dálnice, přístavu nebo letiště:
Bože, prosíme tě,
předcházej a provázej svou milostí všechny,
kdo budou užívat tohoto mostu (silnice, dálnice atd.),
naplň je svým požehnáním +,
aby pod tvou ochranou mohli lépe plnit své poslání
a šťastně dosáhli svého cíle.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.
Odp.: Amen.

Nebo:
Bože, ty jsi nám stále blízko.
Nedělí tě od nás ani časové ani místní vzdálenosti.
Neopouštěj ty, kdo ti důvěřují,
veď je a chraň na jejich cestách.
Ať je nestihne žádné neštěstí,
nezastaví žádná překážka,
ať se ve zdraví dostanou tam, kam směřují
a s tvou pomocí dosáhnou toho, oč usilují.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.
Odp.: Amen.

Nebo:
Bože, náš dobrý Otče,
prosíme tě,
abys požehnal + a provázel svou pomocí všechny,
kdo budou užívat tohoto mostu (letiště, přístavu, silnice,
dálnice, železnice, metra, čerpací stanice).
Ať pod tvou ochranou
i toto důležité dílo lidských rukou plní své poslání,
slouží dobrým cílům
a umožňuje spojení mezi lidmi a národy,
aby všechno směřovalo k tobě,
svému Tvůrci a věčnému cíli.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.
Odp.: Amen.

Žehnání jakéhokoli dopravního prostředku:
Bože, Stvořiteli nebe i země.
Dej, ať toto vozidlo (auto, motocykl, kolo apod.)
slouží těm, kdo je budou užívat,
aby oni sami mohli lépe a pohotověji sloužit tobě a bližním.
Ať jezdí bezpečně a odpovědně,
ať jsou ohleduplní k druhým.
Na všech cestách, za prací i odpočinkem,
ať je provází Kristus, náš Pán,
který s tebou žije a kraluje na věky věků.
Odp.: Amen.

Nebo:
Děkujeme ti, Bože, a chválíme tě za to,
že nás provázíš svou pomocí.
Ochraňuj všechny, kdo budou používat
tohoto dopravního prostředku.
Řidičům dej postřeh, rozvahu a ohleduplnost,
a ti, kdo cestují, ať bezpečně dosáhnou svého cíle.
Ať jsme si na všech cestách vědomi toho,
že ty jsi náš konečný cíl,
k němuž všechno směřuje.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.
Odp.: Amen.

Žehnání prostředků letecké dopravy:
Všemohoucí Bože, nebesa vypravují o tvé slávě
a dílo tvých rukou zvěstuje obloha.
Chválíme tě za všechno,
co jsi pro nás vykonal a stále konáš.
Vyslyš naše prosby a dej, ať toto letadlo (tato helikoptéra)
bezpečně slouží svému účelu a pomáhá
překonávat vzdálenosti mezi lidmi.
Požehnej + těm, kdo v něm budou cestovat,
a v těch, kdo ho budou řídit,
posiluj smysl pro odpovědnost v plnění jejich poslání.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.
Odp.: Amen.

Žehnání plavidel:
Dobrý Otče, vyslyš naše prosby,
a dej, ať tato loď pluje pod tvou ochranou.
Požehnej + všem, kdo se na ní budou plavit, a dej,
ať všichni poznají, že v tobě máme bezpečné útočiště,
tak jako to poznali učedníci, když je tvůj Syn ochránil
uprostřed bouře na moři.
Neboť On s tebou žije a kraluje na věky věků.
Odp.: Amen.

Následuje podle vhodnosti pokropení svěcenou vodou.

ZÁVĚR

Ať vás Bůh chrání na všech vašich cestách.
Odp.: Amen.

Ať naplní vaše srdce svou láskou.
Odp.: Amen.

Ať vás jednou přivede k věčnému cíli vaší cesty.
Odp.: Amen.

Požehnej vás všemohoucí Bůh Otec i Syn + i Duch svatý.
Odp.: Amen.


Laik říká: Pán ať řídí v pokoji naše kroky a dovede nás do života věčného.
Odp.: Amen.

Obřad se zakončí vhodným zpěvem.
 
 

ŽEHNÁNÍ POLÍ, LUK A PASTVIN

Křesťan vnímá přírodu a všechny její dary v pohledu na Boha, Stvořitele a dárce. Zakouší vděčnost i odpovědnost, aby správně zacházel s těmito dary a spolupracoval s Bohem na jejich rozvíjení.
V době, kdy „příroda sténá“ (Řím 8,22) a je ohrožena lidským přístupem, ignorujícím řád Stvořitele, jsou tato žehnání potřebná a aktuální. Žehnání se koná ve volné přírodě za účasti společenství věřících. Lze je užít i k žehnání zahrad, sadů nebo vinohradů. Koná je kněz, jáhen nebo laik.

ÚVOD
Po vhodném zpěvu (např. Kanc. č. 907, 909, 912, 913) a znamení kříže celebrant pozdraví přítomné:
Bůh, který je podivuhodný ve svých dílech, ať je s vámi se všemi.
Odp.: I s tebou.


Laik říká: Oslavujme Hospodina, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky.
Odp.: Amen.

Celebrant uvede obřad těmito nebo podobnými slovy:
(Oslovení), Bůh stvořil zemi, která je plná jeho darů nám, lidem. Děkujeme mu a chválíme ho za jeho lásku a prosíme o požehnání, aby naše úsilí obdělávat půdu a sklízet její plody, bylo k jeho oslavě a nám k užitku. Také si chceme uvědomit, že budeme-li vždy a ve všem hledat Boží království, všechno ostatní nám bude přidáno.  

ČTENÍ BOŽÍHO SLOVA

Iz 55,9-13 „Zdaří se mu, k čemu jsem ho poslal“

Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Jako déšť a sníh padá z nebe
a nevrací se tam,
ale svlažuje zemi
a působí, že může rodit a rašit,
ona pak obdařuje semenem rozsévače
a chlebem toho, kdo jí,
tak se stane s mým slovem, které vyjde z mých úst:
nevrátí se ke mně bez účinku,
ale vše, co jsem chtěl, vykoná
a zdaří se mu, k čemu jsem ho poslal.
Ano, s radostí vyjdete,
v pokoji budete vedeni;
hory a pahorky propuknou před vámi v jásot
a všecko stromoví pole bude tleskat rukama.
Místo hloží vzejde cypřiš,
místo kopřivy vzroste myrta.
Bude to Hospodinu k slávě,
věčným znamením, které nelze zrušit.

Nebo: Mt 6,25-34; Gn 1,11-12

Žl 104 (103), 1-2a.14-15.24.27-28 Odp.: srv. 24
Odp.: Hospodine, země je plná tvého tvorstva.

Veleb, duše má, Hospodina!
Hospodine, můj Bože, jsi nadmíru velký!
Velebností a vznešeností ses oděl,
světlem se halíš jako pláštěm.
Odp.

Dáváš růst trávě pro dobytek,
bylinám užitečným člověku,
aby dobýval ze země chléb
i víno k radosti lidského srdce,
aby olejem rozjasnil tvář
a chléb aby posílil srdce člověka.
Odp.

Jak četná jsou tvá díla, Hospodine!
Všechno jsi moudře učinil,
země je plná tvého tvorstva.
Odp.

Všichni čekají od tebe,
že jim dáš obživu v pravý čas.
Ty jim dáváš, a oni sbírají,
otvíráš ruku, a sytí se dobrými dary.
Odp.

Místo žalmu lze zpívat jiný vhodný zpěv. Mohou následovat přímluvy:
Bůh svěřil lidem přírodu a celé stvoření jako dar své lásky. Prosme ho, aby nám dal milost tento dar přijmout, pochopit a odpovědně s ním zacházet.
Odp.: Prosíme tě, vyslyš nás.

Lze uvést modlitbu Páně: Otče náš...

ŽEHNACÍ MODLITBA
Bože, moudrý Tvůrče a laskavý Otče,
všechno, co jsi stvořil, je dobré a krásné.
Už při stvoření jsi rozhodl,
aby země vydala zeleň a plody
různého druhu.
Celá příroda vydává svědectví
o tvé moudrosti, lásce a tvůrčí moci.
Prosíme, ať tvé požehnání + spočine
na dílech tvých rukou i na nás všech.
Pomoz nám, ať moudře spravujeme svěřené bohatství
a naše práce přináší hojnou úrodu a požehnanou žeň,
abychom tě mohli neustále chválit
za dary tvé štědré lásky.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.
Odp.: Amen.

ZÁVĚR
Bůh, zdroj všeho dobra, ať dá zdar práci vašich rukou, abyste se radovali z jeho darů a ať vám žehná.
Odp.: Amen.

Požehnej vás všemohoucí Bůh Otec i Syn + i Duch svatý.


Laik říká: Bůh zdroj všeho dobra ať dá zdar práci našich rukou, ať nám žehná, abychom se radovali z jeho darů a stále ho chválili.
Odp.: Amen.

Obřad se zakončí vhodným zpěvem.
 
 

ŽEHNÁNÍ ŽIVOČICHŮ

V naší zemi toto žehnání není obvyklé, jako v některých jiných zemích. V době, kdy vymírá mnoho rostlinných i živočišných druhů vinou necitlivého přístupu člověka k Božímu stvoření, si při tomto žehnání uvědomujeme, že jen Duch Boží obnovuje tvářnost země, a my máme být jeho nositeli. Žehnání je možno konat i při putování přírodou.

V.: Naše pomoc je ve jménu Pána,
Odp.: neboť on stvořil nebe i zemi.

ČTENÍ BOŽÍHO SLOVA

Iz 11,6-9 „Nikdo už nebude páchat zlo a šířit zkázu“

Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Vlk bude pobývat s beránkem,
levhart s kůzletem odpočívat.
Tele a lvíče i žírný dobytek budou spolu
a malý hoch je bude vodit.
Kráva se bude popásat s medvědicí,
jejich mláďata budou odpočívat spolu,
lev jako dobytče bude žrát slámu.
Kojenec si bude hrát nad děrou zmije,
bazilišku do doupěte
sáhne ručkou odstavené dítě.
Nikdo už nebude páchat zlo a šířit zkázu
na celé mé svaté hoře,
neboť zemi naplní poznání Hospodina,
jako vody pokrývají moře.

Nebo:

Žl 104 (103), 1-2a.14-15.24.27-28 Odp.: srv. 24
Odp.: Hospodine, země je plná tvého tvorstva.

Veleb, duše má, Hospodina!
Hospodine, můj Bože, jsi nad míru velký!
Velebností a vznešeností ses oděl,
světlem se halíš jako pláštěm.
Odp.

Dáváš růst trávě pro dobytek,
bylinám užitečným člověku,
aby dobýval ze země chléb
i víno k radosti lidského srdce,
aby olejem rozjasnil tvář
a chléb aby posílil srdce člověka.
Odp.

Jak četná jsou tvá díla, Hospodine!
Všechno jsi moudře učinil,
země je plná tvého tvorstva.
Odp.

Všichni čekají od tebe,
že jim dáš obživu v pravý čas.
Ty jim dáváš, a oni sbírají,
otvíráš ruku, a sytí se dobrými dary.
Odp.

Lze uvést modlitbu Páně: Otče náš...

ŽEHNACÍ MODLITBA
Bože, Otče a Stvořiteli,
chválíme tě za všechny dary ve tvém stvoření.
Prosíme tě, žehnej životu ve všech jeho podobách,
a pomoz nám lidem,
ať jsme moudrými správci svěřených darů,
ať vděčně a odpovědně užíváme dobrodiní,
kterých se nám v nich dostává
a směřujeme k dobrům věčným.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.
Odp.: Amen.

V.: Dobrořečme Pánu.
Odp.: Bohu díky!
 
 

ŽEHNÁNÍ PŘI RŮZNÝCH PŘÍLEŽITOSTECH

ÚVOD
Po vhodném zpěvu a znamení kříže celebrant pozdraví přítomné:
Bůh pramen všeho dobra, ať je s vámi se všemi.
Odp.: I s tebou.


Laik říká: Bratři a sestry, chvalme a oslavujme Boha, neboť on je pramen všeho dobra.
Odp.: Amen.

Celebrant uvede obřad těmito nebo podobnými slovy:
(Oslovení), Bůh všechno stvořil a zachovává, moudře řídí všechny věci a věřící vede k tomu, aby ho srdcem i ústy chválili, jako původce a pramen všeho dobra. Chceme dnes vyjádřit svou víru, že těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému. Jsme si vědomi, že je třeba vždy a ve všem prosit o Boží pomoc, abychom ochotně plnili vůli našeho nebeského Otce a konali všechno k Boží oslavě.

ČTENÍ BOŽÍHO SLOVA

1 Kol 1,9b-14 „Ponesete plody všech možných dobrých skutků“

Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Kolosanům.
Nepřestáváme se za vás modlit a prosit Boha, abyste dobře poznali jeho vůli a aby se vám dostalo všestranné moudrosti a duchovního pochopení. Tak povedete život hodný Pána a budete se mu ve všem líbit: ponesete plody všech možných dobrých skutků a porostete v poznávání Boha. Jeho božská moc vám dá všestrannou sílu, abyste všechny zkoušky trpělivě vydrželi. Pak budete radostně děkovat Otci, že vás uschopnil k účasti na dědictví věřících ve světle.
On vás totiž vytrhl z moci temnosti a převedl do království svého milovaného Syna. V něm máme vykoupení a odpuštění hříchů.

Nebo:
Řím 8,24-28 „Těm, kteří milují Boha, všechno napomáhá k dobrému“

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Naše spása je zatím pouze předmětem naděje. Je-li však předmět naděje vidět, už to není naděje. Co už někdo vidí, jak by v to mohl doufat? Ale doufáme-li v něco, co ještě nevidíme, čekáme na to s vytrvalostí.
Právě tak i Duch nám přichází na pomoc v naší slabosti. Vždyť ani nevíme, oč se máme vlastně modlit. A tu sám Duch se za nás přimlouvá vzdechy, které nelze vyjádřit, a Bůh, který zkoumá srdce, ví, co Duch žádá, a že jeho přímluva za křesťany je ve shodě s vůlí Boží.
Víme, že těm, kteří milují Boha, všecko napomáhá k dobrému, těm, kdo jsou z Boží vůle povoláni.

Nebo: Gn 32,25-31; Nm 6,22-27; Dt 11,26-28b; Dt 33,1.13-16a; Jdt 16,13-15; Mdr 13,1-7; Sir 18,1-9; Iz 12,1-6; Řím 11,33-36; 1 Tim 4,4-5; 1 Pt 3,8-12; Zj 21,1-7; Lk 24,46-53.

Žl 113 (112), 1-2.3-4.5-6.7-8 Odp.: srv. 2
Odp.: Buď veleben Hospodin nyní i na věky!

Chvalte Hospodinovi služebníci,
chvalte jméno Hospodinovo!
Buď velebeno Hospodinovo jméno
nyní i na věky!
Odp.

Od východu slunce až na jeho západ
buď chváleno Hospodinovo jméno!
Povznesen je Hospodin nade všechny národy,
nad nebesa jeho sláva.
Odp.

Kdo je jako Hospodin náš Bůh,
který trůní na výsosti
a shlíží dolů na nebe i na zem?
Odp.

Slabého zdvihá z prachu,
ze smetiště povyšuje chudého,
aby ho posadil vedle knížat,
vedle knížat svého lidu.
Odp.

Místo žalmu lze zpívat jiný vhodný zpěv. Po něm celebrant krátce vyloží smysl biblického textu. Následují přímluvy:
Bůh miluje všechny své tvory, chrání je a zahrnuje svým požehnáním. Prosme ho, ať shlédne i na nás a ať je naší pomocí a spásou. Volejme k němu společně:
Odp.: Bože, buď milostiv a žehnej nám!

Lze uvést modlitbu Páně: Otče náš...

ŽEHNACÍ MODLITBA
Požehnaný jsi, Bože, tvůrce nebe i země,
všecko, co vyšlo z tvých rukou, je dobré.
Svěřil jsi člověku vládu nad stvořením.
Nauč nás správně užívat (těchto) svých darů,
stále ti za ně děkovat a podle Kristova příkazu
se o ně dělit s těmi, kdo trpí nouzi.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.
Odp.: Amen.

Nebo:
Děkujeme ti, Bože, náš nebeský Otče,
že jsi všechno moudře stvořil svým mocným slovem
a dáváš nám, co potřebujeme k životu.
Dej, ať tvoji věřící věrně a ochotně plní tvou vůli,
ať užívají těchto stvořených věcí
a nepřestávají ti za ně děkovat.
Prosíme o to skrze Krista našeho Pána.
Odp.: Amen.

Nebo:
Všemohoucí, věčný Bože,
podle tvé vůle má uspokojování časných potřeb
připravovat člověka k přijímání hodnot věčných.
Prosíme tě, dej, ať tyto věci,
které od tebe s radostí přijímáme,
pomáhají k tomu, co slouží k našemu prospěchu,
a připomínají nám tvou dobrotu a štědrost.
Ať máme účast na dědictví,
které jsi pro nás připravil v nebi.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.
Odp.: Amen,

Nebo:
Všemohoucí, věčný Bože,
ty jsi svěřil lidem celý svět a přeješ si,
aby věcí tebou stvořených užívali
k společnému dobru všech,
a tak si navzájem prokazovali službu lásky.
Sešli své požehnání + na ty,
kterým mají tyto věci sloužit,
a provázej je svou milostí,
aby stále lépe poznávali tebe, nejvyšší dobro
a upřímně milovali své bratry a sestry.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.
Odp.: Amen.

Nebo:
Bože, otevři svému lidu
bohaté poklady svého milosrdenství,
chraň ho, ať žije v trvalém bezpečí
a uč ho vděčně přijímat tvé dary,
ať ti nikdy nepřestává za všechno děkovat
a ustavičně tě chválí.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.
Odp.: Amen.

Nebo:
Bože, dej, ať v tvých věřících
stále působí tvé požehnání +,
aby mohli duchovně růst
a všechno konat v síle tvé lásky a milosti.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.
Odp.: Amen.

Nebo:
Bože, posiluj své věřící požehnáním +,
po němž touží.
Ať věrně plní tvou vůli
a vždy se mohou radovat
z tvých dobrodiní.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.
Odp.: Amen.

Nebo:
Prosíme tě, Bože, dej,
ať se na tvém lidu projeví
síla tvého požehnání +,
aby se varoval všeho, co mu škodí,
a hledal to, co je prospěšné a vede ke spáse.
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.
Odp.:Amen.

ZÁVĚR

Bůh, jehož všechno velebí,
ať vám žehná skrze Krista,
aby vám všechno napomáhalo k dobrému.
Odp.: Amen.

Požehnej vás všemohoucí Bůh Otec i Syn + i Duch svatý.
Odp.: Amen.


Laik říká: Bůh, jehož všechno velebí, ať nám ve všem žehná skrze Krista, aby nám všechno napomáhalo k dobrému.
Odp.: Amen.

Obřad se zakončí vhodným zpěvem.