Předmluva
Morálka manželského aktu určená jeho podstatou a podstatou jeho subjektů
   Z encykliky Humanae vitae
   Slib věrnosti
   Odpovídající základ
   Dva významy

Norma encykliky Humanae vitae vychází z přirozeného zákona a ze zjeveného řádu
   Morální norma a její smysl
   Zjevena Bohem
   Pochop a uvaž

Význam souladu lidské lásky a úcty k životu
   Morální norma neodporuje rozumu
   Pastorační argumenty
   Pravidlo porozumění

Zodpovědné rodičovství
   Řízeno svědomím
   Skutečná manželská láska
   Z různých hledisek

Věrnost Božímu plánu v předávání života
   Přirozené plánování rodičovství versus antikoncepce
   Morální a pastorační rozměr

Postoj církve k předávání života
   Význam „řeči těla”
   Svátostný a osobní rozměr
   Úvahy o „znamení”

Disciplína zušlechťující lidskou lásku
   Rozpoznávání hodnot
   Správný postoj
   Žít z Ducha

Zodpovědné rodičovství je spojeno s morální zralostí
   Za cenu vzácného sebezapření
   Správné svědomí je pravý rádce
   Morální zralost
   Přípustná regulace

Modlitba, pokání a eucharistie jsou základními zdroji spirituality manželů
   Morálně nepřípustný akt
   Celkový úmysl
   Těžkosti
   V Duchu svatém

Síla lásky je dána muži a ženě jako podíl na Boží lásce
   Plnost dobra
   Láska vede k řádu
   Spojena s čistotou

Zdrženlivost chrání důstojnost manželského styku
   Spojena se silou lásky
   Žádný rozpor
   Odpovídající význam
   Zvláštní cit

Zdrženlivost osvobozuje od vnitřního napětí
   Zásadní důvody
   Osobní rozměr
   Chápat zdrženlivost
   Zachovávat rovnováhu

Zdrženlivost prohlubuje osobní sdílení
   To není v rozporu
   Přirozená metoda
   Zachovávat rovnováhu
   Osobní sdílení

Úcta k Božímu dílu
Vykoupení těla a svátostnost manželství
   Úvaha o svátosti manželství
   Biblické aspekty
   „Humanae vitae”