Apoštolské vyznání víry
Úvodem
Věřím ...
... v Boha ... Otce ...
... všemohoucího ...
... Stvořitele nebe i země ...
... I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného ...
... Pána našeho; jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny ...
... trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest; sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých ...
... třetího dne vstal z mrtvých; vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího
... odtud přijde soudit živé i mrtvé
... Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých ...
Věřím v svatou církev obecnou ...
... společenství svatých ...
... odpuštění hříchů ...
... vzkříšení těla ...
... a život věčný ...